CSR

Contour Design grundades 1995 för att skapa ett bättre arbetsliv för den vanliga kontorsarbetaren med hjälp av god ergonomi och förebyggande åtgärder. Vi inser den sociala och miljömässiga påverkan som vår bransch kan ha på det lokala och globala samhället, och vi tror att goda och lönsamma affärer kan göras genom att ta hållbara och ansvarsfulla beslut – och inte trots det.

Hållbarhet

Här kan du lära dig mer om hur Contour omsätter sina värderingar i etiska och filantropisk praktiska handlingar. Vi vill arbeta och kommunicera ärligt. Genom öppenhet kommer vi att se till att ta ansvar och hjälpa samhället att växa – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Tillsammans är vi ansvariga för den påverkan vår verksamhet har på samhället.

Fokus på miljö

Contour Design tillverkar högkvalitativa produkter som är gjorda för att hålla för många timmars användning varje dag, i många år. Med andra ord har vi ett tydligt fokus på att våra produkter inte ska bli en del av slit-och-släng-kulturen som påverkar vår miljö på ett negativt sätt.

Tankarna bakom

Cirkulärt tänkande handlar om cirkulär ekonomi och handlar i princip om att hålla material och produkter i ett kretslopp med högsta möjliga värde så länge som möjligt. Det vill säga att återvinna resurser eller ännu hellre att reparera eller uppgradera produkter som annars skulle avvecklas i form av avfall. Du kan läsa mer om cirkulär ekonomi här.

När det gäller underhåll av våra produkter har vi gjort det enkelt att kontakta vår kundtjänst, så att dina Contour-produkter kan hålla länge. Av samma anledning tillverkar vi inte nya modeller varje år, utan håller oss till de produkter som har visat sig uppfylla våra kunders behov.

Cirkulär förpackning

Vi har valt samma cirkulära tankesätt när det gäller våra förpackningar. Därför har vi börjat använda återvunnet wellpapp till våra förpackningar.

Som produktionsföretag har Contour Design ett stort ansvar för hur vi bearbetar och använder resurser. FN har satt som mål att minska avfallsproduktionen avsevärt innan år 2030, genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning. Och det är just inom detta område som vi har påbörjat vårt arbete med cirkulära förpackningar.

Plast är ett stort problem

Det är tydligt att det finns stora utmaningar och fallgropar när det gäller förpackningar och det är just det vi har valt att fokusera på i vårt arbete med cirkulär ekonomi. När det finns stora utmaningar, finns det vanligtvis också stora möjligheter, vilket är exakt vad vi ser i förpackningsbranschen. Siffrorna kommer från Europeiska kommissionen och talar för sig själva:

  • 40 % av de 58 miljoner ton plast som produceras i Europa varje år används till förpackningar.
  • 59 % av de 25 miljoner ton plastavfall som produceras i Europa varje år kommer från förpackningar.
  • Mellan 5-13 miljoner ton plast hamnar i haven varje år, vilket står för så mycket som 80 % av föroreningarna i världshaven.

Återvinning

På Contour Design arbetar vi med att introducera 100 % återvunnen kartong. Vi kommer också att eliminera all plast i våra produktförpackningar, som en del av vårt arbete med cirkulär ekonomi och för att uppnå FN:s mål att minska avfallsproduktionen. Vi uppmanar också alla våra konsumenter att återvinna sina förpackningar så att de kan återanvändas korrekt och så länge som möjligt.

Större transparens

För att uppnå större insyn i vår externa kommunikation kommer vi i framtiden att bli tydligare och mer detaljerade i våra rapporter. Det är viktigt för oss att vara så uppriktiga och begripliga som möjligt. Inte bara för att du som konsument ska kunna fatta informerade beslut när du väljer dina produkter, utan också för att uppmuntra andra företag att använda mer hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Följ vår utveckling

Nedan kan du följa vår process mot målet att introducera 100 % cirkulära och plastfria förpackningar. 

Listan avser Contours eget lager och uppdaterades senast 29/10 2020.

Vårt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål

Contour tar ett delansvar i arbetet med hållbar utveckling, och genom att knyta arbetet till FN:s globala hållbarhetsmål gör vi just det. De globala målen motiverar, ger en riktning och inspirerar oss att utveckla nästa steg på vägen mot hållbar utveckling.

Contour är i full gång med att eliminera användningen av plast och istället introducera 100% återvunnen kartong.

12.2: Hållbar förvaltning och användning av naturliga resurser

Genom att eliminera användningen av plast minskar vi användningen av fossila bränslen vid produktion av förpackningar och genom användningen av kartong introducerar vi ett naturligt material från förnybara källor.

12.5: Avsevärd minskning av avfallsgenerering

Genom att implementera 100% återvunnet material i förpackningarna hjälper Contour till att minska avfallsproduktionen avsevärt, eftersom livslängden för ett material som kartong förlängs upp till sju gånger.

12.6: Uppmuntra företag att anta hållbara metoder och rapportering

Genom tydlig uppföljning och rapportering när det gäller våra ambitioner, vår utveckling och processen skapar vi större insyn och trovärdighet i branschen, såväl som i relation till våra kunder. Vi hoppas att detta sätt att arbeta kommer att inspirera andra företag i branschen att göra detsamma.

Bæredygtighed

Her kan du lære mere om, hvordan Contour sætter sine værdier i spil, både etisk og filantropisk. Vi stræber efter at arbejde og kommunikere ærligt. Vi ønsker med stor gennemsigtighed at tage ansvar og hjælpe samfundet med at vokse – både socialt, miljømæssigt og økonomisk. Sammen er vi ansvarlige for den indflydelse, vores virksomheder har på samfundet.

Download Code of Conduct