Personuppgiftspolicy

1. Allmänt, samt personuppgiftsansvarig

1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”) beskriver hur Contour Design Nordic A/S (”Contour Design”, ”oss”, ”vår”, ”vi”) samlar in och behandlar information om dig.

1.2 Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du överlämnar till oss eller som vi samlar in via www.contourdesign.se (”Hemsidan”)

1.3 Personuppgiftsansvarig för Hemsidan är Contour Design. Kontaktinformation finns under punkt 7 nedan.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilken rättslig grund

2.1 När du besöker Hemsidan samlar vi in information om dig och din användning av Hemsidan. Det kan till exempel vara i samband med att du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev, eller när du deltar i tävlingar m.m. Vi samlar även in cookies. Du kan läsa mer om cookies nedan.

2.2 Utlåning av produkter
2.2.1 När du ber om att få låna produkter, registrerar vi ditt namn, företag, e-postadress, telefonnr, information om vilka produkter du lånar, samt information om den IP-adress varifrån beställningen görs.
Syftet är att leverera de produkter du har angett att du vill låna, och att i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, samt att administrera lånet eller förmedla din begäran om lån till den återförsäljare som står för utlåningen. Den rättsliga grunden för behandlingarna är således avtalet med dig.

2.3 Nyhetsbrev
2.3.1 Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, samlar vi, med ditt samtycke, in information om ditt namn, din e-postadress.
Syftet är att kunna leverera erbjudanden, målinriktad marknadsföring, information och servicemail till dig. Vi kan profilera dig på basis av dina uppgifter och ev. cookies, för att ev. kunna genomföra målinriktad marknadsföring gentemot dig av produkter som kan vara intressanta för dig. Den rättsliga grunden är ditt samtycke.

2.4 Kontakt via webb, inkl. kontaktformulär och supportformulär på hemsida
2.4.1 Om du kontaktar oss angående exempelvis en order, en förfrågan eller ett klagomål, behandlar vi din identifieringsinformation, till exempel namn, e-post och eventuella personuppgifter om dig, som du anger när du kontaktar oss.
Syftet är kundservice, att besvara frågor, hantera klagomål m.m. Den rättsliga grunden för detta kan finnas i avtalet med dig som kund, i vårt berättigade intresse av att försvara oss mot ett rättsligt krav eller att göra rättsliga krav gällande, och/eller förpliktelser enligt lagstiftningen. Om du har gett information om din hälsa i samband med kontakt med oss via hemsidan, baseras behandlingen av denna information på ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

2.5 Medieportal för återförsäljare samt kundinformation
2.5.1 Som återförsäljare kan du få tillgång till vår SharePoint-medieportal. I samband med det behandlar vi din e-postadress.
Syftet med behandlingen är att använda e-postadressen för att ge dig tillgång till Medieportalen, så att du kan få tillgång till marknadsföringsmaterial. Den rättsliga grunden är avtalet med dig som återförsäljare eller, alternativt, om du är anställd hos återförsäljaren, Contour Design’s berättigade intresse av att du, på återförsäljarens vägnar, har tillgång till marknadsföringsmaterial som du kan använda i ditt arbete.
2.5.2 I samband med order behandlar vi information om kontaktpersoner hos våra kunder. Det handlar normalt om namn, företagsadress, telefonnummer och e-post.
Syftet med behandlingen är att behandla order från våra kunder och skicka beställda varor till kundens varuhus. Den rättsliga grunden är Contour Design’s och kundens berättigade intresse av försäljningen/köpet av varor, samt av att efterleva lagens krav.

2.6 Användarrecensioner mottagna via formulär på hemsida
2.6.1 Om du använder en av våra produkter, har du på vår hemsida möjlighet att skicka in din recension av produkten. I samband med det registrerar vi namn, befattning, företag (ej obligatoriskt fält), e-postadress, information om produktnamn, samt övriga upplysningar som du ev. ger om dig själv, t.ex. din beskrivning av din erfarenhet av vår produkt (inklusive hälsoinformation som du själv ger i din användarrecension).
Syftet med behandlingen är att offentliggöra din recension av vår produkt i marknadsföringssyfte på vår hemsida. Den rättsliga grunden är ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

3. Personuppgiftsskydd för barn

3.1 Vi är uppmärksamma på det särskilda behovet av personuppgiftsskydd vad gäller barn.

3.2 Vi samlar inte avsiktligt in information om barn under 13 år, med mindre målsmans eller vårdnadshavares samtycke föreligger. Om du anser att vi har samlat in personuppgifter om barn under 13 år, ber vi dig kontakta oss, så att dessa kan raderas.

4. Denna webbplats använder cookies. Vänligen se vår Cookiepolicy.

5. Vem delar vi dina personuppgifter med

5.1 Självständigt personuppgiftsansvariga
5.1.1 Vi ger dina personuppgifter vidare när så krävs för att vi ska kunna leverera varor till dig, t.ex. vid utlåning, då den närmaste (eller av dig valda) återförsäljaren, som ska stå för utlåningen, ska kontakta dig för närmare avtal om en gratis provperiod. I så fall kommer ditt namn, e-postadress, telefonnummer samt specifika leveransönskemål att kunna ges vidare till återförsäljaren samt en eller flera transportörer som sköter den fysiska leveransen. Om utlåningen sköts av Contour Design, och du vill köpa produkten, ger vi dina personuppgifter vidare till den närmaste (eller den av dig valda) återförsäljaren, som därefter genomför köpeavtalet med dig, inklusive fakturering.
I samband med användning av kontaktformuläret, supportformuläret, begäran om gratis utlåning samt formulär för insändande av användarrecensioner, ges dessa vidare till andra bolag i Contour Design-koncernen samt lokala samarbetspartners (distributörer) för att din förfrågan ska kunna besvaras.

5.2 Personuppgiftsbiträden
5.2.1 Vi lämnar ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden som enbart behandlar personuppgifter för vår räkning, och inte får använda dem för eget syfte. Vi har ingått skriftliga avtal om personuppgiftsbehandling med alla personuppgiftsbiträden, och i samband med detta säkerställt att de omfattas av sekretess.
5.2.2 Personuppgiftsbiträden kan vara placerade i EU/EES eller i andra länder om vi har tillräckliga garantier för att dina personuppgifter är föremål för den behandlingssäkerhet som krävs. Vi använder personuppgiftsbiträden för exempelvis teknisk drift och förbättringar av Hemsidan, utskick av nyhetsbrev samt målinriktad marknadsföring, häribland retargeting. Vissa av dessa personuppgiftsbiträden finns i USA (Google, Facebook, LinkedIn och Mailchimp). Nödvändiga garantier för överföring av information till USA är på plats tack vare deras certifiering inom ramen för EU-U.S. Privacy Shield.

6. Dina rättigheter som registrerad

6.1 Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
6.1.1 Du har vid varje tid rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi använder dem till, m.m. Du kan be om en kopia av dessa personuppgifter. Tillgången kan vara begränsad av hänsyn till andra personers rättigheter, som en följd av affärshemligheter och/eller immateriella rättigheter.
6.1.2 Du kan i vissa fall också ha rätt att få ut dina data i en elektronisk kopia eller överförda till en annan personuppgiftsansvarig, när behandlingen sker i enlighet med samtycke eller kontrakt (så kallad dataportabilitet).

6.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade.
6.2.1 Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att få dem rättade.
6.2.2 I vissa fall är vi skyldiga att radera dina personuppgifter. Det gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket vi inhämtade dem, kan du begära att de ska raderas. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga skyldigheter.
6.2.3 När du kontaktar oss med en begäran om att dina personuppgifter ska korrigeras eller raderas, undersöker vi om villkoren är uppfyllda, och genomför i så fall ändringar eller raderar dem så snabbt som möjligt.

6.3 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
6.3.1 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om din invändning är berättigad, ser vi till att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

6.4 Rätten att återkalla samtycke
6.4.1 Du har vid varje tid rätt att återkalla ett samtycke som du har gett oss vad gäller en viss behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, kan du göra det genom att kontakta oss via e-post på privacy@countour-design.com.

6.5 Hur gör du för att utnyttja dina rättigheter?
6.5.1 Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss.

6.6 Klagomål
6.6.1 Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter, har du också möjlighet att kontakta Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K, Danmark, med anledning av vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat inges via mailadressen dt@datatilsynet.dk eller på telefon, +45 33 19 32 00. Eller kontakta Datainspektionen, Drottninggatan 29 5., 104 20 Stockholm – www.datainspektionen.se.

7. Kontaktinformation

7.1 Om du har frågor eller vill utnyttja dina rättigheter, kan du kontakta oss.

Contour Design Nordic A/S
Borupvang 5B, st.tv.
DK-2750 Ballerup
Danmark

Tel.nr: +45 70270227
E-post: privacy@contour-design.com

8. Radering av personuppgifter

8.1 Information som samlats in genom användning av cookies m.m. raderas i enlighet med översikten i punkt 4.

8.2 Om du återkallar ditt samtycke till nyhetsbrev, registrerar vi detta och kommunicerar inget ytterligare. Vi sparar information om din begäran om avregistrering i så lång tid som lagstiftningen kräver att vi ska kunna dokumentera detta.

8.3 Information som samlats in i samband med det köp du genomfört på Hemsidan sparas i fem år till utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav.

8.4 Information som samlats in i samband med beställning av lån av produkter på Hemsidan sparas i 1 år.

8.5 Information som samlats in i samband med hänvändelser via kontaktformuläret på Hemsidan och/eller via e-post till info@contour-design.com kommer att sparas i 6 månader. Ev. hälsoinformation som du har gett via kontaktformuläret raderas vid en tidigare tidpunkt om du återkallar ditt samtycke.

8.6 Information som samlats in i samband med hänvändelse till supporten via supportformuläret på hemsidan eller via e-post till info@contour-design.com, kommer att sparas i 3 år. Ev. hälsoinformation som du har gett via kontaktformuläret raderas vid en tidigare tidpunkt om du återkallar ditt samtycke.

8.7 Information som samlats in i samband användning av vår SharePoint-medieportal för återförsäljare kommer att sparas tills du inte längre är återförsäljare, eller, om du är anställd hos återförsäljaren, till dess att vi från återförsäljaren får besked om att du inte längre ska ha tillgång till medieportalen i ditt arbete.

8.8 Information som samlats in i samband med att du skickat in en användarrecension sparas som längst till dess att produkten utgår. Användarrecensionen raderas innan produkten utgår om du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

9. Säkerhet

9.1 Vi har naturligtvis vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att undvika att dina personupplysningar oavsiktligt eller på olagligt sätt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller kommer till ovidkommandes kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

9.2 Endast medarbetare som har ett faktiskt behov att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete, har tillgång till dessa.

10. Ändringar i Personuppgiftspolicyn

10.1 Vi förbehåller oss rätten att vid varje tidpunkt ändra Personuppgiftspolicyn och meddelar i sådant fall detta på Hemsidan med lämplig framförhållning, när så är relevant.

10.2 Den vid varje tid gällande policyn är tillgänglig på Hemsidan.

[Version 1 av 10. juli 2018]

Var först med att få läsa våra nyheter

Ergonomi, produkter samt tips och knep