Workplace assessment

Alla svenska arbetsgivare ska systematiskt jobba med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att kontinuerligt undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Det omfattar alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbetet ska vara en daglig del av verksamheten så att brister snabbt kan åtgärdas för att ingen arbetstagare ska behöva drabbas av ohälsa. I den här artikeln kan du läsa mer om hur ditt företag kan jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Källa: Arbetsmiljöverket

Vad är SAM?

Arbetsmiljön får allt större uppmärksamhet från politiker, chefer och medarbetare. Många av oss tillbringar mer än hälften av vår vakna tid på jobbet och arbetsmiljön påverkar oss både fysisk och psykiskt. Förhållanden på arbetsplatsen har stor inverkan på hur vi mår, även när vi inte är på jobbet.

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen och det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ger förutsättningar att se till att problem åtgärdas innan någon blir skadad. SAM handlar om att undersöka de anställdas arbetsförhållanden, göra riskanalyser, åtgärda problem och sedan utvärdera om åtgärderna har givit önskat resultat. Sen börjar arbetet om. Arbetsmiljöarbetet ska vara en daglig del av verksamheten så att brister snabbt kan åtgärdas så ingen medarbetare skadas.

Brister i arbetsmiljön kan leda till hög sjukfrånvaro och innebära både höga mänskliga och ekonomiska kostnader.

Källa: Arbetsmiljöverket

a group of coworkers sitting around a wooden table brainstorming

De fyra faserna i SAM

Ett företags arbetsmiljöarbetet behöver vara systematiskt och planerat och regleras av svensk lag.

Alla företag måste jobba med SAM och om företaget har mer än tio anställda ska SAM-arbetet beskrivas skriftligt i en arbetsmiljöpolicy.

SAM består av fyra steg, eller fyra delar i en cirkel, som arbetsgivare måste genomföra. Vi kommer att gå närmare in på hur de här stegen ser ut om ett ögonblick, men först listar vi dem här:
– Undersökning av verksamheten
– Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
– Åtgärder för att minska riskerna
– Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö

smiling man at an office wearing a green shirt looking directly into the camera

Undersökning av verksamheten

Det första steget är att undersöka arbetsförhållandena i organisationen. Även om det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet så måste arbetstagare och skyddsombud också delta i den här delen av arbetet. Ju fler som hjälps åt, ju större chans har ni att upptäcka de risker som kan finnas i er arbetsmiljö. Till er hjälp har Arbetsmiljöverket tagit fram ett självskattningsverktyg som medarbetare kan fylla i på egen hand eller som ni på arbetsplatsen kan fylla i som grupp. Arbetsmiljöverket tar inte del av resultatet.

I den här delen av processen är det viktigt att alla problem som rör arbetsmiljön kommer upp till ytan. Arbetsmiljön för medarbetare som jobbar på lagret kanske skiljer sig från arbetsmiljön för de som jobbar med administration, därför måste alla avdelningar vara med i kartläggningen.

Beroende på vilken bransch du verkar inom har Arbetsmiljöverket tagit fram olika checklistor som kan användas som stöd i arbetet.

white blank photo

Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen

När arbetsmiljöproblemen har identifierats är nästa steg att göra en riskbedömning. Det gäller att ta ställning till hur allvarliga och frekventa de olika utmaningarna är och i vilken utsträckning de påverkar, eller kan påverka, de anställda. Här finns hjälp och stöd för att genomföra riskbedömningar.

blank white photo

Se över sjukskrivningar

Det är viktigt att ta reda på hur arbetsmiljön påverkar sjukfrånvaron. Tidigare arbetsplatsbedömningar kan ge ledtrådar om vad som kan påverka sjukfrånvaron i företag:
– Brist på inflytande
– Arbetspress från ledningen
– Dåliga anställningsförhållanden
– Olyckor på jobbet

De här sakerna har en direkt påverkan på sjukfrånvaron och bör ges hög prioritet i den slutliga handlingsplanen.

Läs mer: Allt du behöver veta om sjukskrivningar i Sverige.

women standing over pieces of paper doing business

Åtgärder för att minska riskerna

Riskbedömningen ligger sedan till grund för förändring i verksamheten för att eliminera eller minska riskerna. Vissa utmaningar är lätta att lösa och kan göras direkt. Andra frågor kan kräva mer arbete och då är det viktigt att utarbeta en handlingsplan där utmaningarna prioriteras i rätt ordning.

Det ska framgå av planen vem som är ansvarig, hur planen ska genomföras och när det ska vara klart.

Vid kontorsarbete kan det handla om att utrusta kontoret med ergonomisk utrustning. En ergonomisk mus, ett ställbart tangentbord och bra kontorsstolar är några saker som kan minska riskerna för förslitningsskador hos medarbetare. Men det är också viktigt med rutiner och goda vanor.

white blank photo

Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö

Till sist ska en uppföljningsplan göras så man kan utvärdera hur åtgärderna har påverkat risker i arbetsmiljön. Uppföljningen ska göras minst en gång om året och om arbetet inte lett till önskat resultat ska en ny handlingsplan tas fram. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns mer än tio arbetstagare i verksamheten.

Källa: Arbetsmiljöverket

two female coworkers working on a project

Krav på SAM

SAM definieras i föreskrifterna AFS 2001:1 som “arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Alla företag, oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver arbetet med SAM. Om företaget har mer än tio anställda ska arbetsmiljöpolicyn också vara skriftlig.

De här kräver Arbetsmiljöverket av en policy:
– En beskrivning av hur ni vill arbetsförhållandena ska vara i er verksamhet för att förebygga ohälsa och olycksfall och hur ni når dit.
– Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
– Rutiner för ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).
– Policyn ska gå att följa upp.

Källa: Arbetsmiljöverket

dark blue office chair in seen from afar

Varför är SAM viktigt?

Som tidigare skrivits tillbringar vi en stor del av vår tid på jobbet och arbetsmiljön har stor inverkan på både kropp och själ. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär i all sin enkelhet att du identifierar de områden där du kan förbättra arbetsmiljön och säkerställa bättre psykisk och fysisk hälsa för dina anställda.

SAM ska även inkludera de medarbetare som jobbar hemifrån. Det blir extra viktigt att arbetsgivare och arbetstagare samarbetar när arbetet sker på distans. Om du jobbar hemma är det viktigt att du uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till din arbetsgivare.

Källa: Arbetsmiljöverket

Resurser

Om du har svårt att veta var du ska börja i ditt systematiska arbetsmiljöarbete hittar du en guide här. Arbetsmiljöverket har även tagit fram en introduktionsfilm som ger dig en överblick över hur du enkelt kan komma igång.

Källa: Arbetsmiljöverket