Hur förkortas sjukfrånvaron?

Messy and creative home office

published

För att stödja återgång till arbete och minska sjukfrånvaron måste arbetsgivare först och främst vara medvetna om hur brister och utmaningar i arbetsmiljön – fysiska och psykiska – kan identifieras innan de leder till långtidssjukskrivning. 

Faktumet är att det finns ett samband med dålig arbetsmiljö och sjukskrivningar som kan förhindras genom att prioritera de anställdas hälsa.

Vissa sjukskrivningar – särskilt korttidssjukskrivningar på grund av säsongsmässiga infektionssjukdomar och liknande – är svåra att helt förhindra. I stället kan långvariga sjukskrivningar förebyggas och förkortas med rätt verktyg. När du agerar tidigt, kan du förebygga sjukskrivningar och snabba upp medarbetarens återgång till arbetet.

Allt du behöver veta om sjukskrivningar

Läs också: Förebygg sjukfrånvaro i din verksamhet

Verksamt erbjuder verktyg för att minska sjukfrånvaron och stödja återgång till arbetet. Dessa verktyg är: 

  • Bygg upp en positivatmosfär på jobbet där medarbetarna bryr sig om varandra.
  • Företagshälsovårdenkan hjälpa med att förbättra arbetsmiljö. Företagshälsovården har kompetens att bedöma de fysiska och psykiska riskerna på arbetsplatsen samt hjälpa till med arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Förebygg stress med hjälp avsystematiskt arbetsmiljöarbete och få en balans mellan resurser och krav för medarbetarna.
  • Det är frivilligt men rekommenderat att erbjuda friskvård som arbetsgivare. Syftet för friskvården är atthålla personalen frisk men det kan även öka jobbmotivationen bland medarbetarna.
  • Chefermåste ingripa i alla situationer i tidig fas när en anställd utsätter sig eller andra för risksituationer för att förebygga olycksfall och ohälsa. Cheferna ansvarar för att de anställda har tillräcklig kunskap om riskerna på arbetet.

Källa: Verksamt 

Läs också: Vad kostar sjukfrånvaro?

Identifiering av riskgrupper för längre sjukskrivningar 

Sveriges kommuner och landsting SKL arbetar med hjälp av tidiga insatser för att förkorta sjukfrånvaro hos anställda på landsting och regioner. Därför har SKL identifierat en riskgrupp för längre sjukskrivningar och märkt att sjukfallen är längre för personer som har upprepad korttidsfrånvaro innan de får en längre sjukskrivning, det vill säga 15 + dagar. Enligt SKL till och med två tredjedelar av alla längre sjukskrivningar föregås av upprepad korttidsfrånvaro. 

Läs också: Undvik farorna genom systematiskt arbetsmiljöarbete